Дайджест №24

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів» від 14 квітня 2022 року № 2203-ІХ.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2203-IX#Text

Набув чинності 15 березня 2023 року.

Внесено такі зміни до законів України «Про запобігання корупції» та «Про прокуратуру».

 1. Закон України «Про запобігання корупції» доповнено положенням про те, що особливості організації проведення спеціальної перевірки щодо кандидатів на посаду прокурора визначаються Законом України «Про прокуратуру».
 2. Генеральний прокурор має одного першого заступника та не більше п’яти заступників, у тому числі заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (ч. 2 ст. 8 Закону України «Про прокуратуру»).
 3. У Законі України «Про прокуратуру» (далі – Закон) передбачено посаду прокурора – стажиста окружної прокуратури (ст.ст. 11, 13, 14, 15, 17, 21, 27 тощо).
 4. Прокурори – стажисти окружної прокуратури:
 • призначаються та звільняються з посад керівником обласної прокуратури;
 • підлягають дисциплінарним стягненням на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – КДКП) про притягнення до дисциплінарної відповідальності та рішення керівника обласної прокуратури;
 • є прокурорами органів прокуратури (п. 19 ч. 1 ст. 15 Закону);
 • здійснюють свої повноваження з урахуванням особливостей проходження стажування, визначених у ст. 33-3 Закону України «Про прокуратуру» (ч. 2 ст. 15 Закону);
 • мають службове посвідчення (ч. 1 ст. 21 Закону).
 1. Керівники окружних прокуратур забезпечують виконання вимог щодо стажування прокурорів – стажистів окружної прокуратури (п. 4 ч. 1 ст. 13 Закону).
 2. Посади, на які можуть бути призначені прокурори – стажисти окружних прокуратур, визначаються з числа вакантних (тимчасово вакантних) посад в окружних прокуратурах (ч. 3 ст. 14 Закону).
 3. На прокурора – стажиста окружної прокуратури поширюються гарантії матеріального, соціального та побутового забезпечення, передбачені законодавством для прокурорів, правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлені для прокурорів (ч. 2 ст. 15 Закону).
 4. Для прокурорів – стажистів окружних прокуратур прокурорами вищого рівня є керівник окружної прокуратури чи його перший заступник або заступник відповідно до розподілу обов’язків (п. 1 ч. 3 ст. 17 Закону).
 5. Прокурор окружної прокуратури (у тому числі прокурор – стажист окружної прокуратури у визначених Законом випадках) призначається за результатами добору з числа громадян України, які мають вищу освіту та володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови (ч. 1 ст. 27 Закону).
 6. Визначення вищої юридичної освіти та стажу роботи в галузі права для цілей Закону міститься в ч. 7 ст. 27 Закону.
 7. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів може приймати рішення про зарахування кандидатів на посаду прокурора до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур (п. 7 ч. 1 ст. 29 Закону).
 8. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів є колегіальним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, також визначає рівень фахової підготовки осіб, які виявили намір зайняти посаду прокурора, а також вирішує питання щодо дисциплінарної відповідальності прокурорів, переведення та звільнення їх з посади (ч. 1 ст. 73 Закону).
 9. Відповідно до змін, внесених до ч. 1 ст. 29 Закону, оновлений порядок добору кандидатів та їх призначення на посаду прокурора, зокрема, включає (у хронологічній послідовності):
 • оголошення конкурсу на призначення прокурором – стажистом окружної прокуратури серед кандидатів, які перебувають у резерві на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур;
 • проведення конкурсу на призначення прокурором – стажистом окружної прокуратури на основі рейтингу кандидатів;
 • направлення керівнику обласної прокуратури подання щодо призначення кандидата прокурором – стажистом окружної прокуратури;
 • призначення особи прокурором – стажистом окружної прокуратури;
 • складення присяги прокурора;
 • проходження спеціальної підготовки;
 • призначення прокурора – стажиста окружної прокуратури, який успішно пройшов спеціальну підготовку, на посаду прокурора окружної прокуратури.
 1. Всі 14 стадій добору кандидатів та призначення на посаду прокурора закріплено в ч. 1 ст. 29 Закону.
 2. Для участі в доборі кандидатів на посаду прокурора необхідне подання копії документа саме про вищу юридичну освіту (з додатками), а також копії державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, виданого відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (п.п. 4, 4-1 ч. 1 ст. 30 Закону).
 3. Перевірка рівня володіння державною мовою та аналітичних здібностей кандидатів більше не є метою проведення кваліфікаційного іспиту, однак перевірці підлягає рівень загальних здібностей кандидатів та наявних практичних навичок, необхідних для роботи на посаді прокурора (ч. 1 ст. 31 Закону).
 4. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, окрім положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання, затверджує також мінімальний прохідний бал для допущення до наступного етапу кваліфікаційного іспиту (ст. 32 Закону).
 5. Інформацію щодо доброчесності кандидатів на посаду прокурора до КДКП можуть подавати також юридичні особи (ст. 32 Закону).
 6. За результатами розгляду інформації, що може свідчити про недоброчесність кандидата на посаду прокурора, КДКП може прийняти рішення про відмову у зарахуванні кандидата до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур (ст. 32 Закону).
 7. Регламентовано правила та порядок проведення конкурсу на призначення прокурором – стажистом окружної прокуратури (ст. 32-1 Закону), зокрема передбачено, що:
 • інформацію про проведення конкурсу публікує на своєму офіційному вебсайті КДКП не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення конкурсу;
 • в оголошенні вказуються вакантні посади, на зайняття яких кандидат може подати заяву і які не можуть бути заміщені шляхом переведення на неї іншого прокурора;
 • конкурс проводиться на підставі рейтингу кандидатів на посаду прокурора відповідно до кількості балів, набраних за результатами складання кваліфікаційного іспиту;
 • у разі наявності в кандидатів однакової кількості балів перевага надається тому кандидату, який працював на посаді прокурора або має більший стаж роботи в галузі права;
 • за результатами конкурсу КДКП надсилає керівникові обласної прокуратури особову справу кандидата та подання про призначення його прокурором – стажистом окружної прокуратури;
 • наказ про призначення видається керівником обласної прокуратури не пізніше трьох робочих днів з дня отримання подання.
 1. Уточнено порядок та правила проведення спеціальної підготовки прокурорів – стажистів окружних прокуратур (ст. 33 Закону), а саме:
 • спеціальна підготовка складається з первинної підготовки в Тренінговому центрі прокурорів України (до двох місяців) та стажування у відповідній окружній прокуратурі (шість місяців);
 • особа, стосовно якої прийнято рішення про припинення спеціальної підготовки або про її неуспішне проходження, звільняється із займаної посади;
 • рішення про припинення спеціальної підготовки або про її неуспішне проходження може бути оскаржене до суду;
 • у разі прийняття рішення про успішне проходження спеціальної підготовки КДКП надсилає керівникові обласної прокуратури подання про призначення прокурора-стажиста на посаду прокурора окружної прокуратури.
 1. Окремо деталізовано порядок і правила проведення первинної підготовки, стажування, а також особливості проходження стажування
  (ст.ст. 33-1–33-3 Закону):
 • порядок проходження первинної підготовки, який включає в себе методику оцінювання рівня набутих теоретичних знань, визначається Тренінговим центром прокурорів України (далі – ТЦПУ);
 • рішення про успішне чи неуспішне проходження первинної підготовки приймає ТЦПУ, враховуючи при цьому стан виконання прокурором – стажистом окружної прокуратури навчального плану первинної підготовки, результат виконання практичного завдання, а також рівень набутих знань та вміння їх застосовувати в практичній діяльності;
 • прокурор – стажист окружної прокуратури, який успішно пройшов первинну підготовку, допускається до стажування, порядок проходження якого затверджується Генеральним прокурором;
 • стажування проводиться під керівництвом прокурора (керівника стажування, який призначається керівником окружної прокуратури) з числа прокурорів окружної прокуратури, які мають стаж роботи прокурором не менше п’яти років;
 • за результатами стажування керівник стажування складає висновок про його проходження, який погоджується з керівником окружної прокуратури;
 • вимоги до змісту висновку про проходження стажування передбачено в ч. 4 ст. 33-2 Закону;
 • стажування закінчується співбесідою, що проводиться комісією, яка утворюється наказом керівника обласної прокуратури;
 • порядок проведення співбесіди визначається в Порядку проходження стажування;
 • результати співбесіди надсилаються до КДКП;
 • прокурору – стажисту окружної прокуратури може бути доручено виконання обов’язків, пов’язаних з реалізацією функцій прокуратури, зокрема здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки та нетяжкі злочини;
 • прокурор – стажист окружної прокуратури не може бути старшим прокурором групи прокурорів та залучатися до роботи в Офісі Генерального прокурора, обласних та прирівняних до них прокуратурах;
 • рішення прокурора-стажиста, у тому числі під час здійснення процесуального керівництва, підлягають погодженню з керівником стажування, старшим групи прокурорів або з керівником органу прокуратури (ч. 2 ст. 33-3 Закону).
 1. Призначення прокурора – стажиста окружної прокуратури на посаду прокурора окружної прокуратури відбувається за наказом керівника обласної прокуратури не пізніше трьох робочих днів з дня отримання подання КДКП (ч. 1 ст. 35 Закону).
 2. Новою підставою для звільнення прокурора з посади, додатково до тих, що визначені в ч. 1 ст. 51 Закону, є прийняття КДКП рішення про припинення спеціальної підготовки або рішення про неуспішне проходження спеціальної підготовки, а також повернення на роботу прокурора, який обіймає відповідну посаду на постійній основі, за умови неможливості переведення прокурора-стажиста на іншу вакантну посаду прокурора окружної прокуратури (ч. 3 ст. 33 Закону).
 3. Регламентовано, що, крім підвищення кваліфікації прокурорів, ТЦПУ здійснює також підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури та первинну підготовку прокурорів – стажистів окружних прокуратур.
 4. Заробітна плата прокурора – стажиста окружної прокуратури складається з посадового окладу, який установлюється в розмірі двох третин посадового окладу прокурора окружної прокуратури, та надбавки за вислугу років.