«Сучасне ділове мовлення та робота з документами в органах прокуратури України»

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації
«Сучасне ділове мовлення та робота з документами в органах прокуратури України»
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Підвищення рівня володіння українською мовою як державною відповідно до законодавства. Удосконалення мовної та комунікативної компетентності державних службовців органів прокуратури України. Ознайомлення з інноваціями українського правопису, класифікацією документів, основними вимогами до складання та оформлення документів; нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні; опанування фахової лексики, вироблення вмінь та навичок вільного використання й практичного застосування набутих знань у професійній діяльності.
Розроблено для:
державних службовців категорії „Бˮ і „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних.
Форма навчання очна
Тривалість 60 годин (6 днів) /
2 кредити ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • професійні знання;
 • комунікація та взаємодія;
 • управління організацією роботи та персоналом;
 • робота з інформацією;
 • особистісні компетентності;
 • технічні вміння.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • нормативних документів щодо функціонування української мови як державної та організації діловодства;
 • інформації про ділові документи, їх види, реквізити, основні правила оформлення документів;
 • норм сучасної української літературної мови й практичного володіння ними;
 • особливостей офіційно-ділового стилю сучасної української літературної мови та його застосування в документах різних категорій;
 • функціонування й системної організації української мови на рівнях лексики, граматики, орфографії, пунктуації, орфоепії, фонетики і фонології;
 • особливостей словникового складу сучасної української мови;
 • норм Українського правопису 2019 року.
УМІННЯ:
 • використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних ситуацій;
 • працювати в умовах електронного документообігу;
 • практично застосовувати знання мовних норм (орфографічних, орфоепічних, акцентологічних, лексико-фразеологічних, граматичних, пунктуаційних, стилістичних) в офіційних і неофіційних комунікативних ситуаціях.
НАВИЧКИ:
 • володіння технологіями, пов’язаними з організацією документообігу, порядком підготовки і передання справ для архівного зберігання;
 • сприймання, відтворювання, складання та редагування текстів, належних до офіційноділового стилю сучасної української літературної мови;
 • максимально повного додержання комунікативних якостей зазначеного стилю;
 • створення службових документів із дотриманням вимог діловодства;
 • вільного володіння правилами орфографії, пунктуації відповідно до редакції Українського правопису 2019 року;
 • самопрезентації, виступу з доповіддю, промовою, повідомленням, звітом;
 • застосування методів мовного та позамовного впливу на аудиторію.