«Нормативно-правове регулювання державної служби в органах прокуратури»

Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
«Нормативно-правове регулювання державної служби в органах прокуратури»
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Удосконалення знань з питань законодавства про державну службу, необхідних для ефективного виконання посадових обов’язків, безпосередньо пов’язаних із реалізацією завдань і функцій органів прокуратури. Підвищення рівня компетентності для професійної діяльності державного службовця, роботи з інформацією, прийняття ефективних рішень. Розвиток умінь та навичок щодо розкриття публічної інформації з виокремленням з неї службової та конфіденційної, а також дотриманням прав особи на захист персональних даних.
Розроблено для:
державних службовців категорій „Бˮ і „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних.
Форма навчання дистанційна
у синхронному режимі
Тривалість 30 годин (3 дні) /
1 кредит ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • професійні знання;
 • виконання на високому рівні поставлених завдань;
 • командна робота та взаємодія;
 • сприйняття змін.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • основних механізмів правового регулювання різних напрямів діяльності державного службовця;
 • чинного законодавства у сфері оцінювання службової діяльності державних службовців;
 • місії та цінностей державного органу як системотворчих для професійної діяльності кожного державного службовця;
 • зв’язку власної професійної діяльності за посадою та стратегічними цілями і планами роботи органу прокуратури відповідного рівня;
 • основних етапів оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;
 • конституційно-правових засад реалізації права громадян на отримання інформації;
 • законодавства у сфері доступу до публічної інформації, відкритих даних та захисту персональних даних;
 • законів та підзаконних актів, які регулюють право громадян на звернення та вивчення проблемних питань організації роботи зі зверненнями в органах прокуратури;
 • основних понять професійної етики;
 • етичних вимог до державних службовців.
УМІННЯ:
 • застосовувати норми та положення законодавства в процесі реалізації службових відносин;
 • вдосконалювати індивідуальний професійний рівень шляхом підвищення правової грамотності та правосвідомості;
 • розуміти зміст поставленого завдання;
 • фокусувати зусилля для досягнення результатів діяльності;
 • виявляти і працювати зі своїми сильними й слабкими сторонами, визначати потреби у професійному розвитку;
 • застосовувати закони і нормативно-правові акти в процесі удосконалення роботи із зверненнями громадян;
 • застосовувати: законодавство щодо порядку отримання інформації, трискладовий тест для розкриття інформації;
 • розрізняти публічну інформацію за категоріями (відкрита, інформація з обмеженим доступом: службова, конфіденційна, таємна);
 • розмежовувати розгляд звернень громадян у порядку, визначеному Законом України „Про звернення громадянˮ, та розгляд заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України: „Про судоустрій і статус суддівˮ, „Про доступ до судових рішеньˮ, „Про запобігання корупціїˮ, „Про виконавче провадженняˮ, „Про статус народного депутата Україниˮ, „Про статус депутатів місцевих радˮ, „Про комітети Верховної Ради Україниˮ, Кодексом адміністративного судочинства України;
 • аналізувати конфліктні ситуації, які виникають у професійній діяльності;
 • керувати принципами, нормами-цінностями професійної моралі у спілкуванні з громадянами, керівниками, колегами.
НАВИЧКИ:
 • ефективного застосування інструментів правового регулювання у сфері державної служби;
 • практичного застосування результатів оцінювання професійної діяльності державного службовця;
 • застосування норм чинного законодавства у сфері оцінювання службової діяльності;
 • ефективної роботи з інформацією (аналізу, створення, узагальнення, презентування);
 • використання у практичній діяльності норм службового та ділового етикету.