«Вигорання як наслідок професійних стресів та конфліктів державного службовця»

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
«Вигорання як наслідок професійних стресів та конфліктів державного службовця»
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Формування у слухачів конфліктологічних компетентностей щодо прогнозування, профілактики та вирішення конфліктів на державній службі; ознайомлення з основними причинами виникнення та формами проявів стресових станів, впливу стресу на поведінку; навчання збереженню професійного здоров’я через знання та навички профілактики синдрому професійного вигорання, а також оволодінню практичними інструментами щодо подолання професійного вигорання на організаційному та індивідуальному рівнях.
Розроблено для:
державних службовців категорій „Бˮ і „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних.
Форма навчання дистанційна у синхронному режимі
Тривалість 30 годин (6 днів) /
1 кредит ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • вміння розв’язання конфліктів;
 • особистісні компетентності.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • елементів та функцій конфліктів;
 • специфіки динаміки та механізму виникнення конфлікту;
 • процесу управління конфліктними ситуаціями, принципів та методів цього процесу, а також моделі стратегії поведінки особистості в конфлікті;
 • понятійного апарату в області стресу;
 • основних систематизацій стресогенних чинників і ситуацій;
 • базових схем побудови програм психопрофілактики та корекції стресу;
 • поняття здоров’я, його видів, ставлення до збереження здоров’я, сутності професійного здоров’я;
 • впливу негативних емоцій, надмірного перфекціонізму, трудоголізму та особистісних характеристик на професійне здоров’я;
 • взаємозв’язку „професійного вигоранняˮ з довготривалими професійними стресами;
 • сутності синдрому „професійного вигоранняˮ;
 • структури синдрому „професійного вигоранняˮ;
 • професійного здоров’я як складової власного професійного бренду.
УМІННЯ:
 • діагностувати етап розвитку конфліктної взаємодії та модель поведінки опонента;
 • застосовувати ефективні методи та стилі управління конфліктами відповідно до конкретної ситуації;
 • використовувати сучасні методики прогнозування та попередження конфліктів;
 • прогнозувати наслідки виникнення та розвитку негативних стресових станів;
 • свідомо впливати на рівень розвитку та особливостей протікання негативних психічних станів з метою їх гармонізації;
 • планувати та здійснювати самоконтроль психологічних особливостей, пов’язаних зі стресом, і обробляти отримані результати;
 • орієнтуватись в області психопрофілактичних і психокорекційних методів і засобів ефективної корекції стресових станів і ситуацій;
 • здійснювати самооцінку ставлення до збереження здоров’я;
 • прогнозувати та діагностувати вплив комунікативної установки (загальної комунікативної толерантності), негативних емоцій, надмірного перфекціонізму, трудоголізму та особистісних характеристик на професійне здоров’я;
 • самодіагностувати рівні, симптоми, стадії сформованості професійного вигорання;
 • здійснювати самоконтроль психологічних станів, пов’язаних із виявами симптомів професійного вигорання.
НАВИЧКИ:
 • діагностування конфліктів на різних етапах взаємодії;
 • прогнозування конфліктних ситуацій в робочому колективі;
 • попередження і розв’язування конфліктів в умовах професійної діяльності;
 • аналізу особистих психічних станів;
 • вибору психодіагностичних і психокорекційних методик за відповідними критеріями;
 • саморегуляції, психологічними техніками та прийомами першої допомоги в умовах гострих стресових ситуацій;
 • планування, організації та проведення заходів із профілактики та корекції стресових станів в умовах професійної діяльності;
 • застосування практичних інструментів із профілактики та подолання професійного вигорання на організаційному та індивідуальному рівнях;
 • здійснення вибору релевантних психодіагностичних і психокорекційних методик за відповідними критеріями.