«Цифрова грамотність державного службовця органів прокуратури»

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації
«Цифрова грамотність державного службовця органів прокуратури»
для державних службовців, які займають посади державної служби категорій „Бˮ і „Вˮ
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Підвищення загального рівня цифрової грамотності державних службовців органів прокуратури України; оновлення знань щодо забезпечення захисту даних та забезпечення здатності виконувати посадові обов’язки під час отримання, опрацювання та зберігання цілісності інформації; реалізація державної інформаційної політики; оновлення професійних знань, набуття умінь та навичок ефективного використання пакету Microsoft Office в практичній діяльності для автоматизації процесів обробки, презентації інформації під час виконання посадових обов`язків.
Розроблено для:
державних службовців, які займають посади державної служби категорій „Б” і „В” Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних (підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки)
Форма навчання дистанційна в синхронному
та асинхронному режимі
Тривалість 60 годин (30 днів протягом шести тижнів) /
2 кредити ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • професійні знання;
 • цифрова грамотність;
 • комунікація та взаємодія;
 • командна робота та взаємодія;
 • прийняття ефективних рішень;
 • виконання на високому рівні поставлених завдань;
 • впровадження змін;
 • сприйняття змін.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • сучасного стану державної політики цифрового розвитку України;
 • особливостей цифрових трансформацій в публічному управлінні та цифровізації діяльності органів прокуратури;
 • інноваційних цифрових інструментів та програм, котрі використовується при виконанні посадових обов`язків;
 • нормативно-правової бази у сфері інформаційної безпеки;
 • інструментів захисту інформації та практичних алгоритмів дій для підвищення рівня службової цифрової безпеки;
 • особливостей форматування та оформлення інформації за допомогою пакету Microsoft Office, зокрема: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint;
 • технологій підготовки ділової кореспонденції, рахунків, формулярів тощо;
 • стилів документа та їх використання для автоматичного створення змісту, предметного покажчика, списку ілюстрацій;
 • технологій роботи з таблицями документа Microsoft Word: створення, редагування та форматування; проведення аналізу даних таблиці: впорядкування записів та проведення розрахунків;
 • основних методів обробки та представлення табличних даних;
 • типів графіків і діаграм та їх призначення;
 • технологій складання звітів, побудови графіків, діаграм та зведених таблиць;
 • особливості оформлення та демонстрація презентацій, встановлення резерву часу демонстрації;
 • особливостей роботи з Google-аккаунтом;
 • основних можливостей сервісів Google;
 • інструментів Google та алгоритмів їх створення.
УМІННЯ:
 • врядування та трансформаційних процесах в державному управлінні;
 • аналізувати готовність органів прокуратури до впровадження цифрових технологій;
 • застосовувати інноваційні цифрові інструменти та програми в процесі підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень;
 • ідентифікувати та оцінити ризики та загрози цифрової безпеки державного службовця органів прокуратури України;
 • застосовувати інструменти Microsoft Word для форматування документів;
 • застосовувати інструменти Microsoft Excel для аналізу даних, а саме: використовувати формули та функції при здійсненні розрахунків;
 • використовувати статистичні, логічні функції, функції для роботи із текстом; фільтрувати та сортувати дані; будувати та редагувати діаграми, графіки;
 • створювати та форматувати презентації за допомогою програми Microsoft PowerPoint;
 • користуватися додатками Google для планування спільної діяльності, колективної роботи і спілкування, публікації матеріалів.
НАВИЧКИ:
 • визначення пріоритетних напрямів цифровізації, упровадження цифрових інструментів і технологій та цифрового врядування в діяльність органів прокуратури;
 • ефективного застосування цифрових технологій у професійній діяльності;
 • застосування сучасних інструментів та засобів захисту інформаційної та цифрової безпеки;
 • форматування документів за допомогою структурних елементів Microsoft Word;
 • оформлення таблиці відповідно до визначених вимог;
 • побудови діаграм для наочного представлення табличних даних;
 • здійснення сортування і фільтрування даних;
 • презентації інформації у програмі Microsoft PowerPoint;
 • складання та візуалізації публічного виступу;
 • збереження, створення, збору та обробки даних для узагальнення за допомогою Google інструментів;
 • опанування Google інструментів, а саме: диску, документу, презентації, таблиці, форми.